Numar carti 0 | Total 0.00 RON  
home | contact | despre noi | vezi comanda
Colectii
Periodice
In curs de aparitie
Home Studia UBB STUDIA Universitatis Babes-Bolyai 1-2/2004

STUDIA Universitatis Babes-Bolyai 1-2/2004

Autor:

STUDIA Universitatis Babes-Bolyai 1-2/2004

Studii Ionuþ Popa, Natura juridica a dreptului persoanei expropriate de a solicita retrocedarea imobilului expropriat Daniel Niþu, Perversiunea sexualã, corupþia sexualã ºi incestul. Infracþiuni contra persoanei sau contra moralei ? Articole Ionel REGHINI, Este cererea de chemare în judecatã întreruptivã de prescripþie? Adrian HOLLAENDER, The European Convention on Human Rights in historical and systematic contemplation Carmen LAZÃR, Consideraþii asupra efectului direct al dreptului comunitar Alain LEMPEREUR, Negocierea ºi medierea în Franþa. O provocare adresatã învaþãmântului juridic : Studiul fundamentat pe abilitãþi ºi cercetare interdisciplinarã Liviu-Marius HAROSA, Aspecte privind manifestãrile de voinþã pioasã în dreptul canonic catolic Viorel STEGÃRESCU, Mandatul aparent Vasile GODÂNCÃ, Consecinþele declarãrii în faliment a societãþii unipersonale cu rãspundere limitatã Jurisprudenþã comandatã Revista revistelor Înfãþiºarea nouã ºi structura renovatã adoptate de seria juridicã a revistei Studia începând din anul 2000 au fost bine primite de publicul cititor din þarã ºi din strãinãtate. Rubricatura conceputã acum cinci ani dorea sã aducã un model nou în publicistica româneascã de specialitate, pe atunci încã aflatã sub influenþele de dinainte de 1989. Am încercat sã impunem exigenþe de fond ºi de formã în selecþia materialelor doctrinare; ca urmare, rubrica „Studii” îºi propunea sã reuneascã analize teoretice de o realã þinutã ºtiinþificã: temeinic documentate jurisprudenþial, ilustrând ultimele tendinþe doctrinare române ºi strãine, însoþite de un rezumat într-o limbã de circulaþie internaþionalã. Am încercat sã oferim cât mai mult spaþiu în paginile Studiei practicii judiciare: adnotatã, însoþitã cu succinte observaþii sau pur ºi simplu rezumatã. S-a urmãrit astfel refacerea coeziunii de efort în cercetarea juridicã între teoreticieni ºi practicieni, dându-le ultimilor posibilitatea de a colabora în funcþie de timpul ºi posibilitãþile de documentare de care dispun; pe de altã parte, s-a dorit ridicarea standardului calitativ al rezumãrii ºi comentãrii jurisprudenþei. Rubrica de „Recenzii” a încercat sã evidenþieze cele mai semnificative monografii, tratate ºi cursuri de specialitate apãrute în þarã sau în strãinãtate, iar secþiunea „Revista revistelor” a intenþionat sã þinã la curent cu titlurile mai importante din periodicele româneºti ºi din afara þãrii. O atare structurã se îndepãrta evident de cea clasicã a unei reviste universitare. Dar scopurile astfel asumate au fost parþial atinse, ceea ce ne îndreptãþeºte la o schimbare. (Re)apariþia dupã 2001 a unor reviste de þinutã precum „Pandectele Române” ºi „Curierul judiciar” ne-a arãtat cã mesajul nostru a fost perceput. Aceste periodice au început sã publice decizii in extenso adecvat rezumate ºi, pe cât posibil, însoþite de adnotãri serioase. Studiile ce le gãzduiesc sunt tot mai documentate ºi recurg la o realã prezentare din perspectiva dreptului comparat a problemelor. Desigur, nu cãdem în vanitatea de a crede cã am fost singurul factor ce a contribuit la schimbarea situaþiei; dar simpla existenþã a acestei schimbãri ne permite sã ne întoarcem la structura de tip universitar ce fusese instauratã încã înainte de ultimul rãzboi mondial prin „Analele Facultãþii de Drept din Cluj”. În consecinþã, revista va fi deschisã de rubrica „Puncte de vedere”, ce va reflecta poziþiile colegilor noºtri asupra problemelor mai mult sau mai puþin prozaice ale vieþii juridice. Va urma secþiunea „Info”, dedicatã informãrii cititorilor asupra aspectelor mai importante din activitatea cadrelor didactice ºi cercetãtorilor facultãþii noastre. O terþã rubricã de „Studii” va fi urmatã de una de „Articole”; satisfacerea unui nivel de exigenþe (mai mari în primul caz, mai reduse în cel de-al doilea) va justifica includerea materialelor teoretice sub una din cele douã titulaturi. Ne-am gândit ca rubricile „Jurisprudenþã adnotatã”, „Examene de jurisprudenþã” ºi „Jurisprudenþã rezumatã” sã fie contopite sub un generic unic: „Jurisprudenþã”; noua titulaturã va putea reuni oricare din modalitãþile de expunere de mai sus. Nu vor lipsi desigur recenziile ºi revista revistelor. Rãmânând deschiºi la critici ºi sugestii, sperãm într-o bunã primire a intenþiilor noastre.


Pret intreg: RON 25.00

Pret redus: RON 22.50     Adauga STUDIA Universitatis Babes-Bolyai 1-2/2004 in cosul de cumparaturi

Cuprinsul pentru STUDIA Universitatis Babes-Bolyai 1-2/2004
Colegiul redactional pentru STUDIA Universitatis Babes-Bolyai 1-2/2004
Rezumate pentru STUDIA Universitatis Babes-Bolyai 1-2/2004